Privacy Policy Hyred

Deze website wordt beheerd door Hyred met maatschappelijke zetel te Bagattentraat 83, 9000 Gent. Voor alle vragen en opmerkingen in verband met deze website en deze kennisgeving kan u terecht op het e-mailadres info@hyred.be.

 

Aansprakelijkheid

Hyred kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie.

 

Hyred is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie.

 

Hyred is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. Hyred oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De informatie op deze site wordt periodiek gewijzigd.

 

Hyred behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de site.

 

Intellectuele eigendom en copyright

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de op de site verstrekte gegevens (teksten, grafische elementen…) eigendom zijn en blijven van Hyred. Niets van de site mag gebruikt worden voor reproductie, aanpassing, verspreiding, verkoop, publicatie of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hyred. Het is ook verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden.

 

Het opslaan van informatie vanop de site in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch ‘cachen’ van de informatie door een browser.

 

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Hyred vindt de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer erg belangrijk. Met deze kennisgeving willen we u informeren over het beleid van Hyred aangaande de verwerking van persoonsgegevens die u via deze website aan Hyred verstrekt.

 

Wanneer u de website bezoekt louter om informatie te vinden over Hyred, haar diensten, of over de onderwerpen of items die op deze website voorkomen, worden van u geen persoonsgegevens verwerkt. Pas wanneer u contact wil opnemen via het formulier wordt u om bepaalde persoonsgegevens gevraagd (zoals uw naam, bedrijf, e-mailadres en telefoon) mee te delen. Telkens als u persoonsgegevens verstrekt, zal Hyred ze behandelen in overeenstemming met het hier geschreven beleid en met de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

 

Persoonsgegevens

Hyred verzamelt of verwerkt geen gevoelige gegevens of gegevens waarvoor uw expliciete schriftelijke toestemming is vereist. Hyred zal de door u verstrekte persoonsgegevens in principe enkel verwerken voor de doeleinden vermeld in deze privacy kennisgeving.

 

Hyred zal uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden verwerken en ze niet doorgeven aan ondernemingen waar zij mee samenwerkt zonder uw uitdrukkelijke toestemming te vragen. De persoonsgegevens die Hyred verzamelt worden opgeslagen in een computerbestand dat in een beveiligde omgeving wordt bewaard. Alleen bepaalde personen in dienst van Hyred, of bepaalde personen of entiteiten waarmee de Hyred een overeenkomst heeft gesloten, hebben toegang tot uw gegevens. Hun toegang is steeds beperkt tot de mate waarin ze die nodig hebben voor de uitoefening van hun functie of opdracht.

 

Cookies

Tijdens uw bezoek aan deze site kunnen er zogenaamde cookies gebruikt worden.  Dit zijn kleine stukjes informatie die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Bij een volgend bezoek aan deze site zullen zij ervoor zorgen dat u makkelijker kunt surfen omdat u zich bijvoorbeeld niet opnieuw een taalkeuze moet maken. U hebt de mogelijkheid uw browser zodanig in te stellen dat u een bericht krijgt telkens wanneer een cookie wordt aangemaakt of dat cookies worden geweigerd. Bovendien kunt u cookies op iedere ogenblik van uw harde schijf verwijderen. Ook kunnen er door de Hyred of door derde partij software cookies worden geplaatst op de websites louter voor onderzoeks- en statistische doeleinden.

 

Bewijs en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd.

T. 0479 87 95 09 | E. info@hyred.be | BE 0693.998.079 | BE06 7350 4979 3522

 © Hyred, 2018 | Algemene Voorwaarden | Privacy Policy