Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepassingsgebied

 

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door Hyred. Op elke offerte en factuur wordt verwezen naar deze voorwaarden. Door aanvaarding van de offerte of de aanvaarding van de factuur erkent de klant kennis genomen te hebben van en in te stemmen met deze voorwaarden.


1.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel geldig indien uitdrukkelijk overeengekomen en vermeld in de overeenkomst.


1.3. Door de aanvaarding van deze algemene (verkoop)voorwaarden doet de koper afstand van haar eigen algemene (aankoop)voorwaarden.

 

Artikel 2. Offerte en overeenkomst

 

2.1. De door Hyred gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, daarna hebben zij louter een informatieve waarde.


2.2. Alle vermelde prijzen zijn nettoprijzen exclusief BTW. Alle taksen, rechten en kosten, verschuldigd bij de (op)levering of nadien, vallen ten laste van de klant.


2.3. De offerte is enkel van toepassing op de opdracht zoals aangegeven en brengt geen enkele verbintenis voor toekomstige opdrachten met zich mee.


2.4. Een overeenkomst komt pas tot stand na aanvaarding van de offerte door de klant.


2.5. Enkel indien de bestelbon uitdrukkelijk verwijst naar de offerte blijven deze bepalingen geldig. In het andere geval primeren de bepalingen van de overeenkomst.

 

Artikel 3. Termijnen en meerwerk

 

3.1. De door Hyred opgegeven uitvoeringstermijnen zijn slechts informatief. Overschrijding van deze termijnen geeft geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.


3.2. Indien met de opdrachtgever een vaste prijs overeengekomen is, dan zal deze slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten. Aanvullende opdrachten en diensten vallen buiten de overeenkomst en worden automatisch aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

 

3.3. De volgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot meerwerk:

  • Uitbreiding of wijziging van de oorspronkelijke opdracht nadat deze door de opdrachtgever is goedgekeurd;
    eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van de opdrachtgever die bij het aangaan van de overeenkomst niet of niet duidelijk aan Hyred kenbaar zijn gemaakt;
  • Gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, die door Hyred in redelijkheid niet waren te voorzien of waarop Hyred weinig of geen invloed kan uitoefenen;
  • Tekortschietende medewerking van de opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst. Afhankelijk van de impact van de gevraagde wijzigingen kan dit leiden tot een herziening van de overeenkomst.

 

Artikel 4. Betalingsmodaliteiten

 

4.1. Alle facturen zijn te betalen via overschrijving op het op de factuur vermelde rekeningnummer.


4.2. Tenzij anders vermeld op de factuur is een betalingstermijn van 30 dagen van toepassing.


4.3. Eventuele klachten dienen binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur per aangetekend schrijven meegedeeld te worden.


4.4. Bij niet (tijdige) betaling van de door de klant verschuldigde bedragen behoudt Hyred zich het recht voor de werkzaamheden op te schorten tot vereffening van de nog openstaande schuld. De klant kan zich in dit geval niet beroepen op schadevergoedingen.


4.5. In geval van niet-betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest worden toegepast van 12% per jaar op het totale factuurbedrag.


4.6. Wanneer één of meerdere betalingen niet geregeld worden binnen de 15 dagen na vervaldag zal hierdoor van rechtswege en zonder ingebrekestelling een recht op schadevergoeding ontstaan waarbij het niet-betaalde bedrag forfaitair verhoogd wordt met 12% met een minimum van €250. Deze verhoging is gerechtvaardigd wegens de last, de moeilijkheden, de kosten van briefwisseling, tijdverlies, boekhoudkundige moeilijkheden en gebrek betreffende het beschikken over het niet-betaalde bedrag.


4.7. Totdat de koper volledig en definitief heeft betaald, behoudt Hyred het volledige eigendomsrecht op de producten en diensten. Alle risico’s zijn evenwel ten laste van de klant.

 

Artikel 5. Overige bepalingen

 

5.1. Zowel Hyred als de klant aanvaarden elektronische communicatie (bijv. e-mail) als bewijsmiddel.


5.2. Eventuele klachten dienen binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur per aangetekend schrijven meegedeeld te worden. Na deze termijn komt het bezwaar niet meer in aanmerking.


5.3. Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden niet toepasselijk zouden zijn, blijven de overige onverminderd van toepassing. De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomst tussen Hyred en de klant voortvloeien kunnen noch gedeeltelijk, noch geheel worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming.


5.4. Het Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten. Eventuele betwistingen vallen onder de bevoegdheid van het kanton Gent en het gerechtelijk arrondissement Gent.

T. 0479 87 95 09 | E. info@hyred.be | BE 0693.998.079 | BE06 7350 4979 3522

 © Hyred, 2018 | Algemene Voorwaarden | Privacy Policy